Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 1161 Voorzitter deelt mede, dat de Commissie voor de Strafverordeningen zioh vereenigd heeft met een ontwerp wijziging van de verordening inzake afgraving van terreinen, welke wijziging mogelijk maakt een verleende ontheffing bij niet-nakoming van de voorwaarden in te trekken. 1162 G-ed.Staten deelen mede er in beginsel geen be zwaar tegen te hebben, dat een ge meente haar eigendommen tegen oor- logs-molest-risico verzekert. 1163 D.van Aalst, te ÏTeerbosch deelt namens Jhr.Mr.W.E.van Weede te Eefde en c.s. mede, met genoegen te hebben vernomen, dat het verkave lingsplan voor Vredehof zijn voltooi ing nadertAangezien de zaak al ja ren loopt, wordt op een spoedige af werking aangedrongen en hoopt men ir deze op verdere medewerking te mogen rekenen. 1164 Voorz,Schoonheids commissie deelt mede. dat de Schoonheidscommis sie de door B.en W. voorgestelde ho noreering in strijd acht met eiken architectonischen arbeid. 1165 W.A.v.Voorthuizen de Paltz, Soest verzoekt aanbrenging van eenige ver betering aan den weg langs het fiets pad bij het Ezelsveld naar Soest- duinen. De Dir.v.Gem.werken brengt hieromtrent rapport uit bij schrij ven dd.12 Nov.1940, no.1304. 1166 Hoofd der open bare school voor U.L.O. stelt voor den heer F.Korving te Amersfoort te benoemen tot tijdelijk onderwijzer aan de openbare U.L.O. school voor de 2 schooltijdeh, gedu rende welke aan den heer I.Colijn verlof wordt verleend zonder bezwaar van 's Rijks schatkist. ii.' r-l fPd rd w t 1 1(7,1

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 651