H ^4 \>Jr A oor de ■igd g van g van eli jk bij en in n be- ge- oor- ede té en te ve- Dltooi al na ge af nen 1 smmis- Ie ho- Lken 3 ver- fiets st angt iri j- fce lelijk [..O. gedu- L jn izwaar BESLISSING Afdeeling en No. Aanmer kingen Het College gaat met deze wijziging accoord. Zij zal aan den Raad ter vaststelling worden aangeboder Besloten wordt over te gaan tot het verzekeren van de gemeente-eigendommen tegen oorlogs-molest-risico bij Centraal Beheer tegen het bedrag, waarvoor de peroeelen met inboedel tegen brandschade zijn ver zekerd. Daar de eigendommen der gemeente, gelegen binnen een afstand van 1 K.M.van het vliegkamp Soes terberg niet bij Centraal Beheer verzekerd kunnen worden, zal het risico daarvoor door de gemeente zelf worden gedragen. Dit besluit zal ter kennis van den Raad worden ge bracht, waarbij tot het sluiten van deze verzekerinjg machtiging zal worden gevraagd. Kenni s genomen Het College heeft geen bezwaar tegen een terugkeer tot de vroeger gebruikelijke regeling, zoodat het besluit van 30 Aug.1940 als vervallen kan worden be schouwd Van de door Gem.werken genomen maatregelen zal aan adressant mededeeling worden gedaan. A Ho A h'H Tot tijdelijk onderwijzer aan de Openb.U.1.0.school wordt benoemd de heer F.Korving te Amersfoort. I? A/11 Hl) VI f t t 4k •x r s i i :.mn j i t u.h

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 652