Volg num mer Afzender of voorsteller 1167 Th.Veldhuyzen v. Zanten, arts, te Soest 1168 Dir.v.Gem.werken 1169 DirGemwerken 1170 1171 Datum M.M.v.Welyhoofd o.l.school a/d Beetzlaan G.Harmsen, Nieuw- str.öa, Soest - Korte inhoud verzoekt, t.b.v. den bouw van een praktijkgebouwtje aan zijn woning Soesterbergschestraat 16 te Soest, ontheffing van het bepaalde in de artt.13 en 25 van de bouwverordening der gemeente Soest. De Dir.v.Gem.wer ken adviseert afwijzend dd.13 Novem ber 1940. bericht naar aanleiding van het schrijven van het hoofd der R.K. school te Soesterberg inzake den schoorsteen in het kamertje van het hoofd der o.l.school te Soesterberg. Reeds zijn maatregelen getroffen om den schoorsteen met een pijp te ver lengen, waarna het euvel wel verhol pen zal zijn. rapporteert omtrent een aantal, zon der vergunning van het College, aan gebrachte veranderingen in de con structie van de woning Wiekslooterweg O.Z.no.97. Reeds werd de nog bezig zijnde bouw stopgezet en proces-ver baal tegen den aannemer opgemaakt. Geadviseerd wordt thans een aanschrij ving te richten tot den eigenaar. stelt voor den heer W.D.Ooievaar te benoemen tot tijdelijk onderwijzer aan de openbare school a/d Beetzl&an, zulks ing.11 November j.1. Tijdelijke voorziening is noodig wegens ziekte van Mej.Ploegsma. De Insp.van het 1.0. kan zich met de tijdelijke be noeming vereenigen. verzoekt te wielen nagaan of het mo gelijk is hinderlijke obstakels voor voetgangersverkeer bij verduistering met geringe kosten aan te duiden. De Dir.v.Gem.werken brengt hierom trent rapport uit bij schrijven dd. 12 November 1940, no.1510. De ge" Kennis

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 653