v 4 V .A BESLISSING 4. Tenslotte zal een algemeene verordening door den Burgemeesterop grond van art,12 van de Luchtbe- schermingswet worden uitgevaardigd, waarbij onder strafbedreiging aan de eigenaren van obstakels enz. op voetpaden en rijwielpaden de verplichting tot he aanbrengen van de noodige voorzieningen wordt opge legd 1. Besloten wordt aan Me j .v.d .G-iessen een schrijven te richten, waarin haar wordt medegedeeld, dat het College, na kennisneming van de uitspraak van den Pensioenraad ten aanzien van haar ziekte, besloten heeft het haar verleende ontslag als ambtenares in dienst der gemeente Soest te handhaven. 2. Haar zal, overeenkomstig de bepalingen van het ambtenarenreglement een gemeentelijk pensioen tot een bedrag van 318,= per jaar worden toegekend. 3. Voorts wordt besloten aan Mej.v.d.Giessen mede te deelencfet het College bereid is, haar op arbeids contract in dienst der gemeente te nemen zoodra haa huisarts schriftelijk zal hebben verklaard, dat zij tot een volledige arbeidsprestatie in staat is. De daarvoor te betalen vergoeding zal gelijk staan aan het netto bedrag van haar vroeger inkomen (zijnde 1020,= verminderd met 102,= pensioenaftrek 918,=), verminderd met het bedrag dat door haar aan gemeentelijk pensioen wordt genoten, alzoo 918,= - 318,= 600,= per jaar of 50,= per maand Terwijl de bouwvergunning wordt verleend, zullen aan D.W.Lieftink de kosten van toezicht ad 7,= worden gedeclareerd. Afdeeling en No. Aanmer kingen 1 Gelet op het advies van Bouw- en Woningtoezicht dd. 19 November 1940, nos.35» 39 en 40, wordt besloten de aanvrage no.1/1668 in te willigen en de aanvra gen nos. 1/1671 eh 1/1672 te weigeren. a/fi/

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 656