Volg num mer 1175 Afzender of voorsteller 1176 1177 t 1178 1179 1180 1181 Best.Woningst "Patrimonium" Soest Datum Best.Woningst "Patrimonium" Soest Stichting tot Be heer v/h Soester Natuurbad J.Lenssen Insp.v.Politie DirG-emwerken Best.afd.Soest dei E.H.B.0. Korte inhoud zendt antwoord op het schrijven van burgemeester en wethouders dd.4 Sept 194-0, betreffende maatregelen ter beperking van den huurachterstand en het blijkens de jaarrekening over 1939 verhoogde salaris van den admi nistrateur. doet naar aanleiding van het schrijvei van burg.en weth.dd.7 Aug.j.1. nade re mededeelingen ten aanzien van de in de exploitatierekening over 1939 dezer woningstichting opgenomen ma kelaarsprovisie ten bedrage van 44 Voorts stelt het Bestuur de beant woording van de in het vorenbedoeld schrijven van B.en W. gemaakte opmer king, omtrent oninbaarverklaring en afschrijving van huurvorderingen, in uitzicht zendt ter goedkeuring in de begroo ting van het natuurbad voor 1941. deelt mede, dat zijn lastgever de heer J.Meerding accoord gaat met den prijs van 3,= betreffende hét per ceel aan den Pelikaanweg gemerkt als no.25. Verder wordt verzocht een prijsopga ve van de perceelen 38 en 45. deelt mede om welke redenen de post "Bureaubehoeften" voor 1940 is over schreden en verzoekt deze met 95,= te verhoogen. bericht omtrent het bedrag, hetwelk het R.K.Schoolbestuur te Soesterberg naar redelijkheid kan worden gevraagc. als evenredig aandeel in de kosten van verwarming, verlichting en schocaji houden van de openbare school te Soesterberg, welke school het R.K. Schoolbestuur mede in gebruik heeft. Geadviseerd wordt 35 in rekening te brengen. zendt in het Pinanciëel overzicht ove het vereenigingsjaar 1939/1940.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 659