1 I I I Aldus Aan ■zich ^feet Volg num Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud mer 106 Afdeeling finan ciën. stelt voor de rente, te berekenen over de door het wegenfonds bij de gemeente belegde gelden, voor het jaar 1939 vast te stellen op yjo. 107 Directeur van Ge meentewerken. deelt mede, dat de werkzaamheden ge noemd in perceel 11 van bestek 2, dienstjaar 1939 (rioleeren van ge deelten van den Oude Utrechtscheweg en Schoutenkampweg) zoover zijn uit-, gevoerd, dat aan den aannemer G.SnjW ders te Amersfoort de tweede termijn) ten bedrage van 556,20 kan worden uitbetaald li üeslo li termij 108 Directeur van Ge meentewerken deelt mede, dat de werkzaamheden ge noemd in perceel I van bestek 2, dienstjaar 1939 (wegenaanleg enz. door het R.iv.Kerkbestuur van de H.H. Petrus en Paulus) zoover zijn gevordei dat aan den aannemer G.Snijders te Amersfoort de tweede termijn der aan- neemsom (ƒ.4.207,50) verminuerd met ƒ.16,48 voor minderwerk, of in totad ƒ.4.191,02 kan worden uitbetaald. 3 De sic waart I ien 109 Algemeene heder- landsche Politie bond verzoekt aan den Raad de salarissen van het politiepersoneel te herzien in verband met de stijging van de kos-, ten van de eerst noodzakelijke levens behoeften. |Aan c Hliandt 110 Voorzitter van het hoofdbestuur der .Prov .UtrVer"Het Groene Kruis". verzoekt ten bate der Vereeniging oud papier, enz. af te staan. 111 Afdfinanciën biedt kohier aanlegbelasting 1939 aan, met verzoek term^nen van invor dering te willen vaststellen. >het Van bepa 112 Directeur van Ge meentewerken. meent dat door het schrijven van huHj gemeester en wetnouders dd. 24 Janu-'I ari 1940, no.345 is ingegrepen in Zijn dienst, aangezien nem volgens dit schrijven werd opgedragen een asW tenaar van zijn dienst met een bepaa*' de taak te belasten. I

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 65