H ifaA. vf aU BESLISSING Afdeeling en No. Aanmer kingen Met het antwoord wordt door de vergadering genoegen genomen, aangezien dit overeenkomst met de terzake door het College genomen beslissingen. ji-iaijvriB' afi f.u rf ft «r v -> ;>t Besloten wordt aan het Bestuur een schrijven te richten waarin op het verloop van denonderhoudspost en de afwijking van het Besluit van B.en W. dd.6 Januari en 21 Februari 1939 gewezen wordt en te ver zoeken daarop van nadere verantwoording te dienen. - c De begrooting wordt goedgekeurd De mededeeling betreffende perceel no.25 wordt voor kennisgeving aangenomen, terwijl de prijs voor per ceel no.45 wordt vastgesteld op 3»= per M2T.a.v, perceel no.38 wordt besloten voorloopig^tot verkoop over te gaan. LiLr Van het rapport wordt kennisgenomen, terwijl de post met een bedrag van 105»= zal worden verhoogd Aan het R.K.Schoolbestuur zal 35 i° van de kosten var verwarming enz. in rekening worden gebracht. kennisgenomen. Het overzicht zal ter kennis van den Raad worden gebracht. Lf^ IhS Jr J 4 o i i i. TH i i '*p' ii ff V U'J') 'i t '10 V ov J - - v A H

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 660