Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 1e Afdeeling 1183 bir.Gem.werken Prov.Bebouwings- sommissie Prov.Utr.Ver.t.bev i.hygiëne v.moeder en kind il.M.v .Wely ,Hoofd 3.1.school a/d Beetzlaan i.H.Brasz,Soester- bergschestr168 Stichting Marien- burg deelt mede dat het Districtshoofd var ie Arbeidsinspectie te Utrecht geen bezwaar heeft tegen het verleenen var vergunning aan W.v.Breukelen, behou— iens een kleine redactiewijziging var ie 4-e voorwaarde. bericht omtrent het voorstel van het bestuur der Stichting Mariënburgh inzake ruil van een strook gemeente grond aan de Schrikslaan en een stroo ier Stichting aan de Beetzlaan o.m. wordt geadviseerd de voorwaarde te stellen, dat de Stichting zorg draagt voor het verwijderen of verplaatsen van de bestaande benzinepompinstal latie deelt mede, dat het ontwerp tot wij ziging van het uitbreidingsplan 't Hart geen aanleiding tot opmerkingen geeft en verzoekt de totstandkoming van deze wijziging te bevorderen. deelt mede, dat de opening van het tweede consultatiebureau voor zuige lingen op 18 November 1940 zal plaats hebben en om de 14 dagen in het Paro chiehuis te Soestdijk zal worden ge houden. verzoekt hem een vergoeding te willer toekennen voor de beplanting aange bracht in den voor- en achtertuin aar. ie ambtswoning Beetzlaan 22, nu hij ie ambtswoning 5 jaren vroeger moet verlaten dan waarop gerekend was. vraagt toestemming om met zijn woon wagen te mogen staan aan de Soester- bergschestraat in de laan ten Zuiden van Klein Zwitserland". De Dir.v. Gem.werken brengt hieromtrent rapport uit bij schrijven dd.15 Nov.1940, no.1511 verzoekt uitstel van den termijn bin nen welken de paardenstal, aangebouwc aan het perceel hoek Beetzlaan-SchrikE laan, moet zijn gesloopt, tot een an- iere gelegenheid tot stallen is ge reedgekomen. De Dir.v.Gem.werken ad viseert afwijzend dd13-11-40.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 661