v M- BESLISSING V* Ja- Afdeeling en No. Aanmer kingen acht van de antsoe- uur woï' kennisgenomen. naam, P.Gra' taande Tot overschrijving van de tapvergunning wordt beslo ten. 1ÏJjl. 1941 raen ge^ rdeelin, oor de ige tak- Aan den Secretaris wordt machtiging gegeven om, in bijzijn van den waarnemend secretaris, een loting te houden tusschen de voor deze gunning in aanmerking komende drukkerijen, met dien verstande dat de h.V. Eerste Soester Electrische Drukkerij, in verband met het feit dat deze over het vorig jaar slecüts gedu rende 2 maanden in aanmerking is gekomen, in ieder geval de gunning gedurende 2g maand zal worden ver leend A M h ij 3 n aan ving ng van gerich- n.jnen- li Aan ivievr.Eijck van Zuijlichem zal een aanschrijving woi den gezonden. Ov' Hip. ouwen emaker- woestinb Als tijdelijke maatregel zal aan van Dierop vergunning voor het oprichten van een nooawinkel worden ver leend en ad- an 22 e ning ort en Aan den Baad zal worden voorgesteld een crediet van ƒ.250,toe te staan voor de nieuwe grensafbakening met de gemeente Amersfoort. Van dit besluit zal aan B.en D. van Amersfoort kennis worden gegeven. V 4]^,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 668