BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen ekenen bij de ox het P y/°' neaen ge- tek 2, van ge- .tscheweg zijn uit-, lex G.SnN e texmijn\ .n worden iheden ge- ;ek 2 ig enz. in de H.H. jn gevoxdr leis te 1 dex aan- idexd met in totaaiJ >tuald aldus woxdt besloten. besloten woxat aan den aannemex G.Bnijdexs aen tweeden ff termijn dex aannemingsson ad «."556,20 uit te betalen. Besloten woxat van de doox het Kerkbestuur gestoxte waaxboxgsom een bedxag van ƒ.4.191,02 texug te bèta-,,, alaxissen herzien 7an de kos-l jke levens- lAan den Raad zai worden vooxgesteld dit schxijven in |handen te stellen van B.en om pxae-advies. eniging an. ng van invcï- en. Aan aen Gemeente-Secxetaxis wordt machtiging verleend u» [zich terzake met de vexeeniging te vexstaan. Bet kohier woxdt vastgesteld op een totaal bedxag van j .1 .761 ,79» Be termijnen van invoxdexing worden wepaala op Maaxt en ;1 Mei 1940. n van Bui' jHiet schrijven woxdt voor kennisgeving aangenomen, 24 Janu- e a epen in volgens en een art een bepaa-' lfiJjL L 6 XI

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 66