Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud Chef Afd.Finan ciën Weth.Gasille Hoofd v.opent). U.L.O.school J.J.Meurs, Jr. De Voorzitter biedt ter beoordeeling aan het ont werp der nota van aanbieding der ge- me ent eb e groot ing 1941. vestigt er de aandacht op, dat door van de Grint en den Besten verlen ging is gevraagd van pacht van gronc}, gelegen resp. aan de Beetzlaan en den Hellingweg. In verband daarmede wordt gevraagd of het wel wensche- lijk is de voor wegverbreeding be stemde strookjes wederom te verpach-(- ten en of het geen aanbeveling ver dient deze bij den weg te trekken. deelt mede, dat de heer A.A.J.M.Ram alhier, die aan de openb.U.1.0. school een proefles in de lichame lijke oefening heeft gegeven, hem iemand lijkt, die voor een tijde lijke benoeming tot vakleeraar in de lichamelijke oefening zeker in aanmerking komt Ook de Insp.v/h Lager Onderwijs meent den heer Ram als tijdelijk leeraar te mogen voorstellen, ter wijl de Inspecteur voorts in overwe-j- ging geeft om namens hem aan de 3 bijzondere U.L.O.scholen voor te stellen, gooft dat ook zij aan den heer Ram voorloopig een tijdelijke aanstelling geven. De Insp.geeft in overweging het salaris te berekenen naar den grondslag van een onderwij zer met hoofdacte bij het g.l.o. of een onderwijzer zonder hoofdacte (met U.L.O.marge) bij het U.L.O. deelt mede, dat zijn werkzaamheden bij het bouwbureau voor Renswoude enz. op 24 Mei 1940 zijn aangevangei|i en dat zijn werkzaamheden aldaar m.i.v. 1 December a.s. zullen ver minderen. vestigt er de aandacht op, dat de heer M.M.v.Wely, hoofd der o.l. school aan de Beetzlaan 1 December a.s. de ambtswoning zal hebben ver laten. In verband daarmede wordt ge4 vraagd of den Dir.Gem.werken opdrach ten moeten worden gegeven inzake het opknappen der woning. Een zelfde vraag

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 671