Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 1203 1204 1203 1206 1207 1208 12909 De Voorzitter Dir.Gem.werken Voorzitter Commissaris der prov.Utrecht DirGem.werken Insp.v/h L.O.i/d Insp.Amersfoort Dir.Gem.werken vraag wordt gesteld ten opzichte van de inrichting van het terrein voor lichamelijke oefening voor ver melde school, bij welk terrein een gedeelte van den achtertuin der ambt woning zal worden getrokken. vraagt machtiging tot plaatsing eener advertentie in de plaatselijke bladen van Zaterdag a.s. inzake ver pachting van de vuilnisbelt. stelt aan de orde de in de vergade ring van 2 April j.1. gedane toezeg ging om te bepalen dat de vergunnin gen voor vervoer van personen met huurauto's op daartoe gedane aanvra ge worden verlengd telkens voor den tijd van drie jaren instede van één jaar. In verband hiermede zal wijzi ging van de betrokken voorschriften noodig zijn. wijst er op, dat het inrichten van schoolwerktuinen onder de huidige omstandigheden meer dan anders de be langstelling van de gemeentebesturen verdient bericht omtrent een verzoek van W. Bouwhuizen inzake het huren van het land aan de Pieter de Hooghlaan. Bij een onderhoud is gebleken, dat het de bedoeling van verzoeker is de be schikking te hebben over de op de bijgaande teekening aangegeven voor heen tot den verbouw van aardappelen gebruikte perceelen 1 t/m 70. Gead viseerd wordt de totale oppervlakte, groot ongeveer 21000 M2 te verpach ten voor 150,=. zendt in opdracht van den Wnd.Secre taris-Generaal van het Departement van Onderwijs, Kunsten en Wetenschap pen een lijst van boeken, waarvan he gebruik op de school tot nader order verhoden is. verzoekt de arbeiders, die bij de op- ruimingsploegen van den luchtbescher- mingsafehst zijn ingedeeld, te verze keren tegen ongevallen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 673