Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 1210 T .W.C .Nout ,Radema kerstr.11-13 1211 Prov.Utr.Bnd.v. Vreemd.verkeert£ Utrecht 1212 1213 Insp.Dir.Belastin gen te Baarn Voorzitter verzoekt toestemming tot het maken van een overkapping aan zijn smede rij, en verklaart zich bereid t.z.t. tegen betaling een strook grond af te staan aan den Verl.Postweg. De Dir.v.G-em.werken adviseert dd.18 Novj. 1940 tot afwijzing van het verzoek, terwijl hij opmerkt dat de grond a/d Verl.Postweg reeds gratis aan de ge meente zal moeten komen, gelet op art.9 van de Bouwverordening ex art.j 4 van de Bebouwingsvoorschriften. verzoekt om toekenning van een sub sidie. zendt in een opgaaf van de werkelijke zuivere opbrengst van de gemeente lijke opcenten op de gemeentefonds en vermogensbelasting, alsmede van de uitkeeringen per aangeslagene in de gemeentefondsbelasting, over het boekingstijdvak 1939/40. deelt mede, dat de Commissie voor de Strafverordeningen in hare laatste vergadering behandeld heeft het adrejs van de AfdSoest van de Ned.Vereeni- ging tot bescherming van dieren in zake het opnemen van nadere bepalim gen omtrent den kettinghond in de politieverordening. De Commissie is van oordeel, dat de bestaande veror dening (op de wegen enz.) deze mate' rie voldoende regelt, doch dat de Raad Burgemeester en Wethouders in overweging zou kunnen geven een wij ziging van de verordening op de hon denbelasting aanhangig te maken, welke wijziging zou moeten beoogen het vastleggen van honden om finan- cieele redenen tegen te gaan. In art). 3, lid 3 dier verordening zouden zoc b.v. de aanslagen van 3,= en 1 moeten vervallen en vervangen kunner worden door eenzelfden aanslag, wel-' ke b.v. op 2,= ware te stellen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 675