f- ■f «A maken smede- t.z.t. nd af De .18 Novj. rzoek, ond a/d de ge- t op ex art ten. n sub- rkelijke ente- 'onds- e van ;ene in er het voor de atste et adrejs ereeni- en in- epalin- n de sie is veror- e mate- .t de rs in en wij de hon-< :en, oogen finan- In art .den zoc n 1 kunner •g, wel len. BESLISSING Op het verzoek wordt afwijzend beslist Aan het Bestuur zal worden bericht dat het college geen vrijheid kan vinden den Raad een voorstel tot het verleenen van subsidie te doen. De plaatselijke V.V.V.vereenigingen ontvangen reeds een subsidie. Het Ooilege acht het meer op den weg van de plaat selijke vereenigingen gelegen, hunnerzijds subsidie aan de prov.vereeniging te verleenen. Kenni s ge nomen Afdeeling en No. VoJjA, 'L' WijfV Aanmer kingen Het College kan zich met het betoog van de Oommis sie van de strafverordeningen vereenigen en besluit een ontwerp tot wijziging van de verordening op de belasting op de honden in studie te nemen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 676