Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 1214 1215 Afd.Soesterberg der Ned.Vereen. E.H.B.O. Voorzitter 1216 1217 1218 Gedeputeerde Sta ten Rayonbureau feder tie werkgeversorgg nisaties Boekdruk-r kersbedrijf DirGem.werken 1219 G ommand ant Vr ijw Brandweer 1220 Voorzitter verzoekt een subsidie van 50,= te willen verleenen. stelt voor de pensioensgrondslagen van de hierondergenoemde onderwijzers tegen de daarbij vermelde bedragen vast te stellen: Mevr.J.de Ruiter- Kraaikamp o.l. school Kerkebuurt ing.1 Mei '40/2135! Mej.H.de Maar,o.1.school Kerkebuurt ing.1 Aug.'40 1235,= IJ.Roose,o.1.school Kerkebuurt ing. 1 Juni'40 1642,= Mej.A.B.Ploegsma,o.1.school Kerke buurt ing.1 Mrt.'40 1235,= I.Colijn,openb.u.l.o.ing.1 Aug. '40 2874,=. J.Hoepman,openb.u.1o.ing.1 Nov40 2710,=. zenden de gemeenterekening over 1938 gewijzigd vastgesteld en de rekenin gen van het gasbedrijf en het wegen fonds ongewijzigd vastgesteld. verzoekt medewerking voor het doen drukken van stukken enz.die thans gecyclostyleerd worden, zulks i.v.m. de nood in het typografisch bedrijf. verzoekt machtiging tot slooping van een uit hoofde van bouwvalligheid gevaar opleverend gedeelte van het door bominslag getroffen huis Kerk- pad Z.Z.25. vraagt machtiging voor den aankoop van een 2e handsch vrachtauto t.b.v. vervoer van de baby-motorspuit enz. stelt voor, alsnog enkele onderwer pen bij nota van wijziging van de ontwerpbegrooting 1941 te regelen en wel: 1een bedrag te reserveeren voor he eventueel verleenen van een toe slag op de salarissen en loonen; 2.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 677