I 0,= te lagen rwijzersj ragen .1. 0/2135, ebuurt rt ing. erke- '40 dv.'40 er 1938 ekenin- wegen- doen lans i .v.m. sdrijf mg van leid het Kerk- ïkoop t .b .v, enz irwer- m de ilen roor he(t l toe- )0nen; 2. Aanmer kingen Afdeeling en No. BESLISSING Over 1940 wordt een subsidie van 30,= toegekend, te bestrijden uit de post luchtbescherming. Aldus vastgesteld De bescheiden zullen ter kennis worden gebracht van den Raad en den gemeente-ontvanger Kenni sgenomen Aan den Dir.v.G-em.werken zal worden bericht, dat het sloopen dient te geschieden onder directie van den heer Inspecteur van Bouw- en Woningtoezicht, en met inschakeling van een aannemer. Aan den deskundige, de heer G.C.Schuylenhurg Jr., Regentesselaan 6, zal opdracht worden gegeven een onderzoek naar de betreffende vrachtauto in te stellen en daarvan een rapport aan het college uit te brengen. Besloten wordt: 1 een reserve op te nemen, berekend naar 5 i° van het totaalbedrag van de salarissen en loonen; 2. een subsidieverleening op te nemen, berekend overeenkomstig hetgeen voor 1940 werd vastgesteld I i

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 678