Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 A. Th.ii. Splinter arts Soesterberg. G-.H.Assink, Oud hoofdagent van po litie Chef v.d-afdeeling Sociale Zaken. Bestuur der R.Ü. Bouwvereeniging "St.Joseph" te Soest firma B.Sijsbouts te Asten. Vereeniging tot bestrijding der T.B.C. te 00est, De Voorzitter. solliciteert naar de betrekking van arts, belast met de armenpraktijk te Soesterberg. deelt mede dat hij gedurende de maanc. November 19^0 geene inkomsten heeft genoten. deelt mede, dat krachtens de regeling voor steunverleening aan pluimveehou ders, voor welke regeling zich ruim 40 personen hebben aangemeld, een commissie moet worden benoemd. zendt in een overzicht van den huur achterstand dezer bouwvereeniging per 16 November 1940. deelt in antwoord op het schrijven van Burgemeester en Wethouders dd. 26 November j.1. mede, dat het afre gelen van het nieuwe torenuurwerk eenvoudig is en verwijst in dit verbahd naar de bedieningsvoorschriften, wel ke destijds door haar werd en toegezon den. Ten overvloede wordt nog een schets toegezonden. vraagt te mogen vernemen of het Col lege in beginsel bereid is een bijdra ge te verleenen in de kosten van ver pleging in een sanatorium van B.Smid wonende Smitsweg 11 in deze gemeente brengt ter tafel een ontwerp-schrijven aan den Directeur van Demeentewerken' waarbij hem enkele feiten ten laste woraen gelegd, met betrekking tot he nemen van maatregelen ter voorkoming van instorting van het woonhuis kerm- pad Z.Z.25, hetwelk gedeeltelijk door bominslag is getroffen, aangezien het College voornemens is den Directeur disciplinair te straf fen wordt deze in de gelegenheid ge steld zich schriftelijk te verantwöor den

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 683