x- ig van ;ijk te e maanc. heeft •egeling tveehouL ruim een huur ing ven dd af re- erk verbaA' n, wel-- egezon- een t Col— bijdra-- an ver- i.Smid neente 3hrijvejji verken ïste bot he" coming 3 kerK-- c door is is straf- -d ge- ïtwoor- d BESLISSING nesloten wordt het geval voor te leggen bij het De partement van Binnenlandsche Zaken, met verzoek den Baad een voorstel te mogen doen tot benoeming van Dr.Splinter als gemeente-geneesheer te Soesterberg. Besloten wordt het wachtgeld over Dovember j.1. ten bedrage van 128,84 uit te betalen. Besloten wordt de volgende Commissie te benoemen; A.P.Hilhorst, wethouder, Voorzitter. C.M.van der Binden, Adams Dr.lr.van Dalen te nilthoven P.J.Wijk te Apeldoorn Secretaris Leden. kennisgenomen. Het overzicht te voegen bij de stukken Pinancieele Commissie (Bouwvereenigingenonderzoek) Besloten wordt den heer kerkhoff, i'e chnisch-Ambt e- naar bij net Gasbedrijf te verzoeken het toezicht op de verzorging van het torenuurwerk op zich te wil len nemen. Zoolang het contract met van Doorm geldt, ware deze door den heer kerkhoff bij het onderhoud er toezicht ingeschakeld te houden. Besloten worat in beginsel een bijdrage te verleenen. Het ontwerp-schrijven wordt goedgekeurd en zal den Directeur worden uitgereikt. Afdeeling en No. V M LI Aanmer kingen ■v li' V

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 684