Volg num mer 1231 1234 1235 1236 Afzender of voorsteller 1230 Gemeentesecretari 1232 1233 Directeur Gemeen tewerken H.J.H.ten Hoven, P.-Borstraat 9 Amersfoort De Voorzitter. Het Pestuur der E .K.Bouwvereeni- ging "St.Joseph" te Soest. Centraal Verifica- tiebureau, Den Haag. Directeur van Ge meentewerken. Datum Korte inhoud verzoekt kwijtschelding van het res- teerende deel van de hen opgelegde straf voor de heeren <j Elberse en J.Rinsma. .A.rrinsen, d. zendt rapport inzake uitbreiding van het electrisch lichtnet langs den Peter van den Breemerweg, zulks onde overlegging van een 2-tal kostenbe rekeningen van de P.U.E.M. De Directie van de P.U.E.M. zendt bi, schrijven dd. 25 hov.1940 no.43.6 eer nadere kostenberekening. verzoekt geheele of gedeeltelijke ont heffing van de bijdrage voor verple ging zijner vrouw. stelt voor de pensioensgrondslagen van de hierondergenoemde onderwijzer tegen de daarbijvermelde bedragen vast te stellen; J.den Besten o.l. school Beetzlaan ing. 1 Dec.1940 ƒ.2217,=. Mej.A.E.Rupp o.l.scnool Soesterberg ing. 1 vee.1940 ƒ.1911 deelt mede aan G.Onwezen, Molenstr. 97, de huurovereenkomst te hebben opgezegd zendt in een rapport, betreffende de contröle der jaarrekening over 1939 van de Stichting tot Beheer van het Soester .Natuurbad. bericiit naar aanleiding van de bij schrijven dd. 24 April 1940, 1e afd no.1053 gegeven opdraent, om te be richten hetgeen aan de wegen 140 e.s nog dient te geschieden, zulks ondei toezending van profielteekeningen li k

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 689