Volg num Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud mer 1237 Wethouder Hilhors deelt mede dat 4 weken geleden, de vuilnisauto als gevolg van noodzake lijk uitwijken in verband met het ver keer, tegen een boerenwagen is opge reden. he eigenaar van den wagen, de heer W.hilhorst, Smitsweg 42 heeft thans medegedeeld dat de as van den wagen is gebroken. Spreker vraagt of deze schade alsnog bij de verzekering kan worden aangebracht. 1238 uirecteur van Ge meentewerken. biedt ter behandeling aan eenige verzoeken om bouwvergunning, verge zeld van de noodige teekeningen en adviezen. j

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 691