Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 12^9 1 240 1241 1242 1243 1 244 1245 Directie van den Rijksdienst voor de Werkve rr uiming Den Haag. Hoofd Lbdboest. Wethouder Gasille. Vereeniging van .Nederlandsene Ge meenten. J.Voerman. Afdeeling financiën Coöp.Verg.Centraa Beheer, Amsterdam deelt mede, dat werklooze arbeiders uit deze gemeente kunnen woraen te werkgesteld bij Het centrale werkver schaffingsobject van de H.V. Zeister Maatschappij voor Grondcrediet en Ex ploitatie van onroerende goederen, herontginning van een perceel, ter grootte van plm. ia H.a. gelegen in de gemeente boest. Gevraagd wordt of de financieele ge volgen (857" der loonen, enz,) ten volle worden aanvaara, ongeacht of een bijdrage uit het werkloosheidssub sidiefonds wordt verkregen. rapporteert omtrent de ondeugdelijke electrische leiding, welke in den ge meentetoren ten behoeve van den Luchtbeschermingsdienst is aangelegd brengt de vraag ter sprake of nog voorzieningen moeten worden getrof fen ten aanzien van de landerijen aan den nange Brinkweg (5 perceelen), welke tot voor kort openbaar werden verpacht zendt ter kennisneming een afdruk van een ontwerp-kinderbijslagverorde- ning. verzoekt hem vergoeding toe te ken nen van gemaakte kosten van verhui zing en van een halve maand huur voor het huis, dat hij in üegstgeest bewoonde biedt ter vaststelling aan het primi tief kohier schoolgelden 1940/41. doet mededeeling van de voorwaarden waaronder het personeel der vrijwil lige brandweer in deze gemeente tege ongevallen kan worden verzekerd.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 695