</JU yf cf- BESLISSING Afdeeling Aanmer kingen Besloten wordt het object niet als centrale werkver schaffing te aanvaarden. Besloten wordt den installateur M.Visman hiermede in kennis te stellen en hem te verzoeken de leiding ten spoedigste te doen vervangen door een leiding, welke aan de voorschriften van de P.U.E.M. voldoet. Besloten wordt deze aangelegenheid vocrloopig in af wachting van de boerderijplannen te laten rusten. \7- Jl- 4 i' S" Be vergadering besluit een afwachtende houding in aeze aan te nemen. Besloten wordt aan hem een tegemoetkoming in de kos ten van verhuizing toe te kennen van 50,=. het kohier wordt vastgesteld tot een bedrag groot 8.777,73» JJe termijnen wi invordering worden bepaald op 31 Januari, 15 Maart en 30 April 1941. Besloten wordt: 1e. zoo spoedig mogelijk bjj Centraal Beheer de verze kering van de leden der Brandweer overeenkomstig de gestelde voorwaarden onder te brengen; 2e. aan de Mij.kstum mede te deelen, dat de gemeente genoodzaakt is een dubbele verzekering aan te gaan, met verzoek te willen mededeelen of bij haar daartegen geen bezwaren bestaan, terwijl nog maals gevraagd zou kunnen worden of in dit bijzon dere geval de Mij.bereid zou zijn de loopende over eenkomst te beëindigen onder de voorwaarde dat de gemeente na beëindiging van den oorlog de ver-

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 696