Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 1246 1247 1248 1249 1250 1251 Chef afd.Sociale Zaken. Directie Rijksdiens Werkverruiming Den Haag. G.Muijs, Smitsweg 15- Simon, Dorrestein- weg Soest. uKerkhoff, Tech nisch Ambtenaar Gasbedrijf Directeur van Ge meentewerken. deelt mede, dat op 28 Augustus 1940 voor rekening der gemeente in Zon en Schild te Amersfoort werd opgenomen Slizabeth li.C.Bruins, geb.Meijers en verzoekt de bedragen van ae onder houdsplichtigen te bepalen. deelen mede, dat het Boschplan 1941 in werkverruiming, zoo noodig als centraal object, kan worden uitge voerd De kosten dienen op de volgende wjjze te worden geboekt: op den gewonen dienst: de loonen enz ƒ.27.100,=. op den kapitaaldienstde overige kosten ƒ.5.700,= om in 7 jazen ten laste van den gewo nen dienst te worden gebracht. verzoekt te mogen vernemen de voor waarden tot aankoop van bouwterrein voor een duboel perceel aan de Becke ringhstraat, sectie H.no.1650 en van een perceel hoek ülb.Hahnweg hoek haanstraat (perceel 48). verzoekt hem compost ter beschikking te stellen. Omtrent dit verzoek wordt rapport uitgebracht door den nirecteur van Gemeentewerken ad. 7 Dec.1940. deelt mede zich te zullen belasten met de bediening van het torenuurwerk deelt mede dat gemeentewerken worden gesteld niet ontplofte om deze arbeiders te die in lossen dienst uit te 5 tot 4 arbeiders van beschikbaar moeten voor het uitgraven van bommen, en stelt voor zoeken onder her zijn; een loon betalen van ƒ.1,50 per uur en hen te vrijwaren tegen de risico's die aan den arbeid zijn verbonden.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 697