BESLISSING Afdeeling en No. Aanmer kingen üesloten wordt de kosten voor rekening der gemeente te nemen. üesloten wordt het boschplan overeenkomstig de voor waarden als werkobject te aanvaarden. De werkzaamheden zullen 1 Januari a.s. aanvangen. Verlenging aient reeds nu te worden aangevraagd. üesloten wordt bedoeld perceel grond in koop aan te bieden voor 4,= per i.i2. V Adressant te berichten dat hij bij uitzondering kos teloos 25 Mj5 compost kan doen weghalen van de vuil nisbelt onder voorwaarde dat zulks vóór 1 Üebruari a.s. is geschied. kennisgenomen. Aan van üoorm ware van een en ander kennis te geven V J 1' H üesloten wordt den -directeur van Gemeentewerken te machtigen de benoodigde arbeidskrachten aan te wer ven, met dien verstande dat een en ander vrijwillig zal dienen te gescnieden. Het loon voor deze werk zaamheden wordt vastgesteld op j'1,= per uur. i

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 698