Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 1252 Afd.Soest van den Bond van Eederl. Handelaren in Brandstoffen. 1255 G. C .Schuijlenburg, Soest verzoekt den aankoop der benoodigde brandstoffen over de Soester hande laren te willen verdeelen. De Directeur van Gemeentewerken brengt hieromtrent rapport uit bij schrijven ad. 20 hov.1940, no.9ö5» Bij nader schrijven ad. 6 Dec.1940, deelt voornoemde afdeeling mede, dat de klantenbescherming volgens de be palingen der huisbrandcommissie en Kolenconventie vanaf 1 uct.1940 niet meer bestaat. zendt ingevolge opdracht in; 1e. een rapport van Expertise van een automobiel merk Chevrolet, eigenaar C.Dorrestein, School straat 22 te Soest. Uit het rapport blijkt dat de wa gen niet voor aankoop geschikt is 2e. als voor van een automobiel, rnerl Blymouth, eigenaren van Bolderen en v.d.Schagt te coest, Burg.uro-- thestraat 68. ueze auto wordt voor het doel, n.1. vrachtauto voor de brandweer Luchtbescher ming wel goedgekeurd. De Burgemeester deelt de vergadering mede dat hij moet adviseeren niet tot aankoop, doch tot vordering van au to's overeenkomstig artt.ö en 9 der wet betreffende bescherming tegen luchtaanvallen over te gaan in welk geval het Bijk de kosten draagt.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 699