zorg- er een ten stane haf- mits- een t der van huis egen nd de fing art onouwd ut uit van ter t te een- wver- tge- n- e het e nnia- hen ns ge- zeer ver- et zen voren en BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen Met intrekking van het aan het kerkbestuur te Soes- terberg terzake dd. 3 October 1939, 1e afd.no17/13' gezonden schrijven, zal aan dat Kerkbestuur worden medegedeeld, dat het voornemen bestaat deze zaak bij den Raad weder aanhangig te maken. Opgemerkt zal daarbij worden, dat de voorwaarde inzake afstand van grond gehandhaafd blijft. Aan het hoofd der scnool, den heer D.Lub, zullen terzake nadere inlichtingen worden gevraagd. Aan van den Hoorn zal worden gevraagd mede te deeleL of het te verwachten is, dat hij spoedig weder zijn werk zaamheden zal kunnen hervatten, aangezien het niet wenschelijk is om een vervanger van langeren duur in tijdelijken dienst aan te nemen. Mocht van den Hoorn meenen, dat hij het verricnten van de betreffende werkzaamhef- den niet kan volhouden, dan wordt verzocht zulks meH de te deelen, opdat alsdan naar een andere arbeids kracht zal kunnen worden uitgezien.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 6