Afzender of voorsteller Datum Korte num mer 1253 W.N.Nieuwerihuis v.Weedestr.23 Soest 1254 Dir .G-em. werken 1255 DirG-em .werken 1256 A.A.J.M.Ram, te Soest 1257 Dir.Gem.werken 1258 Best .Stichting Engendaalschool 1259 Dir.v/d Rijksdnst v/d Werkverruiming den Haar vraagt in aanmerking te mogen komen voor loodgieterswerkzaamheden en le-| veranties. De Dir.v.Gem.werken brengt hieromtrent rapport uit bij schrij ven dd.11 December 1940, no.965. bericht omtrent de toekomstige hoog teligging van het voet-fietspad vooi het perceel van den heer Sukkel aan de van Weedestraat. rapporteert door R.C.v.Suydam c.s. niet is voldaan aan de aanschrijving tot het afbreken van de loods aan de van Maarenstraat dd.11 Nov.1940. deelt mede de benoeming tot tijdelijk onderwijzer (vak-) aan de openbare Uloschool alhier aan te nemen, doch verzoekt het honorarium eenigermate te verhoogen, aangezien dit in vrij belangrijke mate beneden het gebrui kelijke peil is. bericht naar aanleiding van het ver4- zoek van IrJ.H.Froger chef C.a.q. Stedebouw van de II.Y.Spoorwegen om_ een copie exemplaar van het uitbrei dingsplan. G-eadviseerd wordt den heer Droger uit te noodigen eerst inzage van het plan te nemen om daarna in overleg met dezen te trach ten zoover mogelijk aan zijn wen- schen tegemoet te komen. verzoekt medewerking tot de aanscha:: fing van 8 schoolbanken voor de school voor g.l.o. wegens stijging van het aantal leerlingen dier school tot 135. De Dir.Gem.werken adviseer bij schrijven dd.11 Dec. 1940,no. 1829 de medewerking te verleenen. deelt mede, dat werklooze arbeiders uit deze gemeente kunnen worden te- werkgesteld bii het cerrtr&le w»v

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 703