v As. oM.- JU- BESLISSING Afdeeling en No. Aanmer kingen als Besloten wordt adressant in tegenstelling met de meening van den Bir.v.Gem.werken wel te erkennen loodgieter, doch adressant te verzoeken of hij inge schreven wenscht te worden als electricien dan wel als loodgieter, aangezien het College geen vrijheid kan vinden tot inschrijving voor beide beroepen over te gaan. Be vergadering besluit met de wenschen en voorwaar den van den eigenaar Sukkel rekening te houden en het werk dienovereenkomstig behoudens kleine afwij kingen uit te doen voeren. Weth.Gasille zal zich voor een juiste redactie van de voorwaarden met den heer S;fcukkel in verbinding stellen. Weth.Hilhorst verklaart tegen dit besluit te zijn, aangezien hij moeilijkheden vreest bij de eigenaren van de naastliggende perceelen. Besloten wordt een aanschrijving ingevolge de wo ningwet uit te zenden. De belooning wordt door het College bepaald op 180,= als aanvangswedde IP V H Ia' V Hsfo. Conform het advies van den Bir.Gem.Werken wordt be sloten. VjjL. Besloten wordt den Raad voor te stellen de wettelijk voorgeschreven medewerking te verleenen. H b Besloten wordt het werk als centraal werkobject te aanvaarden. Pp y</ 9r

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 704