Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 1260 Dir.Gem.werken 1261 1262 1263 1264 1265 DirGem .werken Best .Ver"Een Sch< m/d Bijbel" te Soest oei Voorzitter G.v.'t Klooster, Kerkpad Z.Z.39» Soest Dir.Gem.werken object van den heer Jhr.Ir.W.G.Roëll te Apeldoorn:"herontginning en egali- seeren van 4 H.A.weiland, gelegen in de gemeente Soest. Gevraagd wordt of de financieele ge volgen (70 io der loonen, enz.) ten volle worden aanvaard, ongeacht of een bijdrage uit het W.S.F. wordt verkregen) deelt mede dat het Heemraadschap "de Eem, beken en AankDe^e van dien" geen gevolg heeft gegeven aan de aanschrij' ving inzake het schoonhouden van de slooten langs de Stadhouderslaan. brengt rapport uit inzake aanrijding van een boerenwagen, in eigendom toe< behoorende aan W.Hilhorst, Smitsweg 42, door de vuilnisauto der gemeente verzoekt een bedrag van 179»= be schikbaar te stellen voor de aanschaf fing van 7 schoolbanken ten behoeve van de school voor g.l.o. aan de Pr. Bernhardlaan. De Dir.Gem.werken acht het aangevraagde bedrag redelijk, inf dien de aanzienlijke prijsstijging van hout in aanmerking wordt genomen vestigt er de aandacht op, dat de zi tingsduur van de commissie tot wering van schoolverzuim ingaande 1 Januari a.s. zal zijn verstreken en dat die commissie dientengevolge voor het tijfl vak van 1 Januari 1941 tot en met 31 December 1943 opnieuw moeten worden samengesteld verzoekt ontheffing van de bijdrage van 1per week in de verpleegkos- ten zijner schoonmoeder W.v.d.Grift- v.Doorn, op grond van verminderde ge- zins inkomst en. biedt ter behandeling aan een verzoe om bouwvergunning, vergezeld van de noodige teekeningen en adviezen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 705