r Jx. V hH BESLISSING Besloten wordt het werk als centraal werkobject te aanvaarden. Besloten wordt aan de G-ed .Staten het geval ter ken nis te brengen, met verzoek in deze tusschenkomst te willen verleenen ter oplossing van dezen onhoudba- ren toestand als gevolg van de vervuiling der sloo- ten. De vergadering besluit het onderwerpelijke geval doe te zenden aan de Verzekering My met verzoek te wille mededeelen of zij bereid is een onderzoek naar het ongeval in te stellen en in de schade geheel of ge deeltelijk tegemoet te komen, aangezien bijzondere omstandigheden aanwezig zijn die er toe hebben ge leid dat de gevolgen van de aanrijding laat zijn ont dekt. Aan Hilhorst mede te deelen dat de stukken in handen gesteld zijn van de My waarbij de gemeente verzekerd is. Besloten wordt 179,= beschikbaar te stellen voor het schoolbestuur. Afdeeling en No. Aanmer kingen Conform het ontwerp zal de voordracht tot benoeming van nieuwe leden dën raad worden aangeboden. Zoolang de kinderen werkloos zijn, wordt G.v.'t Klooster van 2 December j.1. af ontheven van de ver plichting tot het verleenen van een bijdrage ad 1 per week. Gelet op het advies van Bouw-en Woningtoezicht dd. v® 13 December 1940 wordt besloten de aanvrage no.2/570 in te willigen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 706