Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 1266 1267 1268 1269 1270 1271 1272 n van -Dijk, hoorder weg Soest. Gedeputeerde Sta ten van Utrecht. wi.M.van We lijhoofd o.l.school a/d Beetzlaan. J.Nielsen, Klaarwa terweg J4, Soest. Directeur Gemeente werken. JJ.Meurs Hoofd van het Af wikkelingsbureau van Departement v; Defensie n verzoekt verbetering van den Door- de rv/eg. De Directeur van Gemeentewerken brengt hieromtrent rapport uit bij schreven ad. 16 Dec.1940, no.471. doen toekomen een afschrift van een besluit dd. 23 hov.1940, van den wnd.Secretaris-Generaal van het De partement van Sociale Zaken, waarbij besloten werd geen gevolg te geven aan het raadsbesluit van 23 Septem ber 1940, bevattende het voorstel om het maximu%. aantal vergunningen ingevolge de Drankwet te verhoogen. stelt voor den kweekeling met akte .D.Ooievaar, met ingang van 9 De cember 1940 tot tijdelijk onderwijzer te benoemen, zulks wegens ziekte van Mej.J.C.van den Broek. De Inspecteur van het Lager Onderwijs kan zich met deze tijdelijke benoeming vereenigen. verzoekt verbetering van den Klaar- waterweg. De Directeur van Gemeentewerken brengt hieromtrent rapport uit bij schrijven dd. 16 Dec. 1940, no.1525* zendt proces-verbaal van de gehouden aanbesteding voor het sorteeren van goederen op de vuilnisbelt voor het jaar 1941, en adviseert bedoelde werkzaamheden te gunnen aan O.Wolf- sen tegen betaling zijnerzijds aan de gemeente van een bedrag ad ƒ.32,50 per maand. deelt mede, dat hij benoemd is als gemeente—architect (tijdelijk) te Scherpenzeel op een salaris van j 100,= per maand ƒ.15,= onkosten vergoeding. deelt mede, bereid te zijn voor het beweiden van eenige perceelen toebe hoorende aan de gemeente een bedrag van 450,= toe te kennen. Opdracht is gegeven dit bedrag aan de gemeen|t uit te keeren.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 709