^4- y? *ff- V*4' v ihp. m BESLISSING «/{a :n bij m een ien ?t De- vaarbij geven rptem- stel Lngen Dogen. akte d De- vijzer ite vah pecteu:: oh met ligen. Slaar- en t bij 1525. ehouden en van or het 1de Wolf- aan de 32,50 als te an kosten- x het toebe bedxag dracht gemeenjfci Afdeeling en No. Aanmer kingen Aan adxessant te belichten dat de weg in oxde ge maakt zal worden. 1/ «Ju - Kennisgenomen. Aan den Kaad hiervan mededeeling te doen. Met ingang van 9 December j.1. wordt tot tijdelijk on derwijzer benoemd de heer M.D.Ooievaarthans kweeke- ling met acte. J fl/frt' Aan adressant te berichten dat met de klachten reke ning zal worden gehouden. Besloten wordt aan C.Wolfsen tegen betaling van ƒ.32,50 per maand de sorteering te gunnen overeen komstig de voorwaarden van aanbesteding. Kennisgenomen Besloten wordt in de vergoeding ad /.450,= te berus ten. w' H lOOï-

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 710