Afzender of voorsteller Datum Korte Centraal Verifica-- tiebureau Den Haag Centraal Verifica-- tiebureau Den Haag Afd.Financiën. Houtvester bij Staat sboschbeheer Centraal Verifica-- tiebureau Den Haag Directeur van Ge meentewerken. Directeur van het Registratuurbureau der Ver.van'Red. Gemeenten. Directeur Van Ge meentewerken. Se cretaris-Generaa van Sociale Zaken Den Haag. zendt in een rapport betreffende con trole der jaarrekening 19j>9 van het Wegenfonds zendt in een rapport betreffende con trole der administratie der woning bouwvereniging "Uns Belang" over het 2e halfjaar 1940. adviseert over te gaan tot aanwijzing van den geneesheer, belast met het verrichten van de doodschouw geduren de het jaar 1941. deelt mede, dat door den dienst van Gemeentewerken, zonder dat daarvan eenige kennisgeving is gedaan aan he Staatsboschbeheer of aan den Advi seur der Beplantingenhout is gekaplt in een boschje bij de Zevenspar. Ver trouwd wordt, dat de noodige stappen zullen worden gedaan om thans voor goed een einde te maken aan inmen gingen in het beheer der gemeentelij ke bosschen door den Dienst Gemeente werken. De Directeur van Gemeentewerken brengt hieromtrent advies uit bij schrijven dd. 14 Dec.1940 no.585» zendt in een rapport betreffende de controle der gemeenterekening 19^9* deelt mede, dat G.Ch.M.Graffner we gens ziekte zijn werkzaamheden niet kan verrichten. rapporteert dat de archiefverzorging thans zoodanig is geregeld, dat reed zeer belangrijke verbeteringen zijn te constateeren en dat er alle reden be staat om aan te nemen, dat de archie verzorging thans in een richting gaa welke bevrediging kan schenken. Daar bij wordt het beslist noodzakelijk ge acht dat de ambtenaar Rinsma aan de afd .Registratuur verbonden blijft, zoodat geadviseerd wordt dezen ambte naar in dienst te houden. biedt ter behandeling aan eenige ver zoeken om bouwvergunning, vergezeld van de noodige teekeningen en advieze deelt mede in beginsel bereict te zijh het subsidiepercentage voor het voo::- zieningsfonds voor kunstenaars voor het Rijk voor 1941 te verhoogen tot

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 711