v? Ie con i het le con ïing- /er vijzing het ?duren t van rvan aan he ivi- gekap Ver tappen /oor- nen- rfcelij- neente ij a ie de 19^9. r we iiet Drgmg fc reed sijn te ien be archie tig gaa haar ijk ge- an de ft, ambte ge verl ezeld adviez te zijn t voor voor tot f- N er BESLISSING Het rapport te voegen bij de gemeenterekening 19J9, Kennisgenomen. Aangewezen worden: a. voor het gebied Soest Dr J.H.a.Eupert b. voor het gebied Soesterberg Dr.Splinter .Besloten wordt den houtvester bij het Staatsboschbehebr uitleg te geven van het verloop der feiten waarbij zal worden medegedeeld dat door den Directeur van Gemeen|te werken wegens een noodgeval met voorbijgaan van het Staatsboschbeheer is gehandeld, een omstandigheid welke door het College wordt goedgekeurd. Het rapport voegen bij de gemeenterekening. Kennisgenomen. Het ziektegeval bij de ziekteverzekering in te brengeh Van de rapporten is kennis genomen. jBesloten wordt den tijdelijk ambtenaar J.Rinsma, be houdens goedkeuring van den Raad in tijdelijken dienst te houden tot 1 Juli 1941. Gelet op het advies van Bouw- en Woningtoezicht wordt besloten de aanvragen nos.1/1675 en 2/569 in te willigen. Besloten wordt te berichten dat de gemeente behoude goedkeuring van den Raad en de Gedeputeerde Staten bereid is het subsidiepercentage te verhoogen. Afdeeling en No. cDjv K' 4-L c as Aanmer kingen i G?

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 712