Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud J.VoermanAdjins van Politie JN .V.fatum s-Ura- venhage G.Reijerse ferd Huijcklaan 14. Chef afdeeling fi nanciën R.K.schoolbestuur te bo^st Hoofd der openbare school voor g.l.o in de kerkebuurt. Bestuur der Stich ting Mariënburg. verzoekt hem een vergoeding van ƒ.15,60 per jaar toe te kennen ten einde daarmede de kosten van een ziekteverzekering bij het Zeister Ziekenfonds te bestrijden. deelt mede bereid te zijn de verzeke ring ten behoeve van de leden van de vrijwillige brandweer op te schort verzoekt mondeling ontheffing van de bijdrage ad ƒ.1 per week in de ver-' pleegkosten zijner echtgenoote. legt over een proces-verbaal van op neming van kas en boeken van den penningmeester van het Crisis-comité (B-steun) verzoekt medewerking tot de aanscha: fing van de benoodigde leermiddelen ten behoeve van de Bonifaciusschool (B.H.Jongensschool)zulks wegens stijging van het aantal leerlingen tot 262» doet rooster van lesuren toekomen van de 4 scholen, welke vanaf 1 Ja nuari 1941 gebruik zullen maken van het gymnastieklokaal in de herke- buurt deelen in antwoord op schrijven dd. 27 Nov.j.1. 1e afd.no.4127 mede, da het in eigendom verkrijgen van het strookje gemeentegrond, kadastraal bekend in'sectie H.no.5504 door het bestuur van zulk miniem belang wordt geacht, dat het betalen van eenige kosten om tot de uoor de ge meente gewenschte verbreeding van de Beetzlaan te komen, niet verant woord wordt geacht, liet bestuur is wel bereid medewer king te verleenen, mits daardoor geen kosten worden veroorzaakt.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 715