BESLISSING Afdeeling en No. Aanmer kingen Besloten wordt adressant in overweging te geven zich aan te sluiten bij het Maatschappij Ziekenfonds te Amersfoort, plaatselijk arts Lr.Splinter te Soester- berg. Beze overweging ware tevens door te geven aan de agenten van politie te Soesterberg. Onder dankzegging voor ae betoonde medewerking, zal aan de N.V.Datum worden bericht dat het Ooilege met het voorstel van de B.V. accoord gaat.. Ingaande 8 December 1940 wordt aan Beierse, voor den duur van zijn werkloosheid, ontheffing van betaling verleend Kennisgenomen. omtrent deze aangelegenheid zal nader advies van der inspecteur van het Lager onderwijs worden gevraagd. Aan den Directeur Gemeentewerken zal opdracht worder gegeven in een rapport aan te geven, welke vergoe ding door de scnoolbesturen zal moeten worden betaal voor net gebruik maken van het gymnastieklokaal. Aar den Inspecteur van het Lager Onderwas zal een af schrift van den rooster ter kennisneming worden toe gezonden d Aan het bestuur van de stichting zal worden bericht dat deze grondruil wel degelijk in het belang van ae stichting moet worden geacht, gelet opde daardoor geschapen uitbreidingsmogelijkheid. Het College meen' daarom haar voorstel te moeten handhaven, als zijnde billijk en juist. <o|)

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 716