BESLISSING Afdeeling en No. Aanmer kingen De opgave vvordt aldus vastgesteld Dij wijze van voorschot op de eventueel later van Rijkswege uit te keeren vergoeding wordt besloten aan Montauban 24,= volgens overgelegde nota, en aan van Marle 25,= uit te keeren. Het College kan zich met het voorliggende plan ver eenigen. Het zal aan den heer Inspecteur van Douw en Woningtoe zicht worden gezonden, teneinde het i'orm te onderzoeken aan de hand van Woningwet, bouwveror dening e.d. Tevens zal het plan ter goedkeuring wor den gezonden aan den Segeeringscommissaris voor den Wederopbouw. De benoodigde formulieren daartoe zul len door den heer Dxouwer moeten worden ingevuld. t 47^. ;el

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 718