Volg num Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud mer 115 Kant onnement s- C onunandantalhi er 116 117 H.v.Doorm,Klok- opwinder Bestuur A.B.T.B. 118 119 Afd .Financiën G.VermontSoester b.str.32,Soest 120 121 Afd.Financiën Weth.Gasille bericht omtrent het graven van zand uit de duinen door de militairen. beklaagt zich over de vernieling van het torenuurwerk. verzoekt den Raad te willen uitspre ken, dat de oprichting en instand houding van een cursus der Ambulante Landbouwhuishoudschool van den A.B. T.B. in deze gemeente noodig wordt geacht Aan c over] briet medeé geme( totsi Kante behai 32 d( van coll' Commi zijn over nen 1 Onde ven Comm voor Aan een biedt ter vaststelling aan, het 2e suppl.kohier Hondenbelasting 1959 tot een bedrag van 48,30» verzoekt twee boomen te verwijderen) staande op den hoek Eikenlaan-Soes- terbergschestraat De Dir.v.Gem.werken brengt hierom trent rapport uit bij schrijven dd. 30 Januari 1940 no.1463« biedt ter vaststelling aan het ko hier van rechten voor het ophalen van asch en vuilnis over 1940. Het gesl Adr< ge li dat den toe! Het en y taal deelt mededat de Commissie Grond bedrijf en Uitbreidingsplan zich in hare vergadering van 31 Januari j.1' vereenigd heeft met het voorstel om den grond op Nieuwerhoek in verband met de voorgehomen overplaatsing van het transformatorstation aan het R$ te verkoopen. Gevraagd wordt wat thans moet worden bericht aan de P.U.E.M., welke een accoordverkla- •M "4 "V\ A -V% A "P -P A W* j A A- A AH A A w A A Ir A StÉ

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 71