Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 1291 Dir .v.Gem. werken zendt een prijsopgave van de firma Kooymans-Mes voor de aanschaffing van schoolbanken ten behoeve van de openbare scholen in de Kerkebuurt en aan de Beetzlaan tot een totaalbe drag van 605,91 Geadviseerd wordt; spoedig tot bestelling over te gaan, 1292 Ged.Staten van Utrecht deelt mede, dat de brief van 8 Nov. j.1., 1e afd.nr.3337 hun geen aan leiding geeft terug te komen op hun besluit van 30 April j.1., 3e afd. nr.36/874, waarbij het raadsbesluit inzake het in eigendom overnemen van een strook grond ter verbreeding van de Hildebrandlaan niet werd goedgekeurd. De gemeenteraad zal dus een nieuw besluit moeten nemen met inachtneming van art.26, lid 2 der exploitatieverordening. 1293 Centr.Verificatie bureau zendt een proces-verbaal van opne ming van kas en boeken van den ge meente-ontvanger op 12 December 1940. 1294 Chef afd.Finan ciën legt over een rapport betreffende opneming van kas en administratie van den distributiedienst 1295 Dir.Gem.werken vraagt machtiging tot het mogen plaatsen eener bekendmaking in de plaatselijke bladen betreffende het ophalen van schillen e.d. 1296 Insp.v.Politie bericht dat alle huurautovergunning houders gaarne hun vergunning ver lengd zagen. 1297 H.v.Galen Last, Distr.Adviseur v/h Kolenbureau voor de Prov. Utrecht deelt mede, dat de Huisbrandcommis sie weliswaar haar werkzaamheden heeft opgeschort, doch dat de z.g. klantenbescherming nog bestaat. In verband hiermede wordt verzocht de leveranties aan de gemeente niet over de verschillende handelaren te ver- deelen, doch op te dragen aan den leverancier van het vorig jaar, in casu de fa.v.d.Wijngaart te Soest.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 721