V nfu J v JU- BESLISSING ifJL. v Jsi\ Afdeeling en No. Aanmer kingen Besloten wordt de Dir.v.G-em.Werken te machtigen de banken overeenkomstig de offerte aan te koopen. V H $0 Besloten wordt den Raad opnieuw een gemotiveerd be sluit ter vaststelling aan te bieden. bye-L. Kennisgenomen. Het proces-verbaal zal den Raad wor den medegedeeld. Kennisgenomen, Be machtiging wordt verleend. Be vergunningen worden verlengd tot 1 Januari 1944. y H$ir- Nu uit het schrijven van den Distr .advise-or blijkt dat z.g. klantenbescherming nog bestaat, hetgeen de plaatselijke afdeeling van den bond van Nederl.Han delaren in Brandstoffen moest weten, wordt beslo ten aan de af deeling te berichten, dat haar schrijve bij het College bevreemding heeft gewekt, aangezien voor verkregen deugdelijke inlichtingen klantenbe scherming nog bestaat en mitsdien geen wijziging in de kolenleverantie kan worden gebracht. i

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 722