Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 1299 Dir.v.Gem.werken 1300 1301 1302 1303 1304 1305 A.den Boer, te Heerjansdam C.W.de Graaf, Maartensdijk A.H.W.B. Centr.Verificatie hureau Dir.Generaal der Posterijen Ged.Staten bericht naar aanleiding van het ver zoek van G.Muys om verkoop van een gedeelte van het aan de Beckeringh- straat gelegen perceel grond, kad. bekend als sectie H no.1650. Geadvi seerd wordt niet tot een verkoop over te gaan, daar eerst tot een verkaveling dient te worden overge gaan en deze verkaveling niet kan worden ontworpen voordat met den hedr Beckeringh overeenstemming is bereidt, deelt mede dat hij zijn benoeming tot hoofd der openbare school aan de Beetzlaan aanvaardt en dat hij per 1 April a.s. in functie zal treden. deelt medehet onderhoud der schriji machines over 1941 te willen ver richten voor hetzelfde bedrag ad 75,= en onder dezelfde voorwaarder als 1940. deelt mede niet te kunnen voldoen aan het verzoek om de overname in eigendom door het Rijk van de Toren-J straat en verbetering van deze straat op de aangegeven wijze aan te beve len. zendt toe een rapport betreffende opneming van kas en administratie van de woningstichting "Patrimonium" over het 2e halfjaar 1940. doet mededeeling inzake de overne ming van de radiodistributiebedrij ven door het Rijk. deelen mede, dat de bijdrage in de kosten van onderhoud enz. van terti aire wegen over 1939 is bepaald op 8.051,78.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 727