y.Wzr, yf afff BESLISSING Besloten wordt G.Muys te "berichten dat het door hem aangevraagde perceel niet kan verkocht worden. Hem zal echter het naastliggend perceel worden aangebo den indien hij zulks wenscht. Kennisgenomen. Besloten wordt het ontslag van het oud hoofd der school te doen ingaan op 1 April 1941 Aan O.W.de Graaf te Maartensdijk wordt voor 1941 het onderhoud der schrijfmachines opgedragen. Besloten wordt een afschrift van het schrijven ter kennisneming toe te zenden aan den Hoofd ingenieur van den Rijkswaterstaat met verzoek te willen mede- deelen of de inhoud van het schrijven voor hem nog aanleiding is het College te adviseeren. Kennisgenomen. Kennisgenomen. Met belangstelling kennisgenomen, Afdeeling en No. Aanmer kingen IA sJU. (jLt-ö 4 Ai |A x/Li' 1 4 (fxji V Jj V Mïij Hi'l

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 728