iMi- BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen van zand, ^an den Commandant van het IVe Legerkorps zal, onder \J> A tairen. overlegging van afschriften van de terzake dienende brieven aan den Kantonnements-Commandantworden H medegedeeld, dat groote hoeveelheden zand uit de gemeenteterreinen worden gegraven ten behoeve van de totstandkoming van verdedigingswerken en dat aan den Kantonnements Commandant is gevraagd deze zaak te behandelen met inachtneming van het bepaalde in art 32 der InkwartieringswetAangezien deze Commandant van oordeel is daarop niet te moeten ingaan en het college dit standpunt niet kan deelen, zal aan den Commandant van het IVe Legerkorps worden verzocht zijn tusschenkomst te verleenen, opdat een en ander overeenkomstig het inzicht van het College zal kun nen worden geregeld. ieling n uitspre- instand- Ambulante den A.B, ig wordt het 2e ng 1939 rwi j deren, aan-Soes- hi er om- ijven dd. l het ko ophalen 940. >ie Grond- m zich in muari j.1' >orstel om .n verband Latsing vau tan het R>$ •dt wat aan de •dverkla- Onder overlegging van een afschrift van het schrij- IA ven van Van Loorm zal wederom aan den Kantonnements- Commandant worden verzocht maatregelen te nemen ter voorkoming van een dergelijke vernieling. Aan den Raad zal worden voorgesteld op het verzoek \J> een gunstige beslissing te nemen. Het 2e suppl.kohier hondenbelasting 1939 wordt vast-V gesteld op een totaal bedrag van 48,50. Adressant zal worden medegedeeld, dat het niet mo- \f gelijk is aan zijn verzoek tegemoet te komen, doch L dat de takken welke over zijn erf hangen zullen wor- 1-1 v"' den opgesnoeid, zoodra de weersomstandigheden dit toelaten. Het kohier van rechten voor het ophalen van asch en vuilnis over 1940 wordt vastgesteld tot een to taal bedrag van 4242,50. Aan de P.U.E.M. zal uitstel worden gevraagd tot 23 februari a.s., aangezien het bezwaarlijk is zonder uitspraak van den Raad en zonder overleg met Gede puteerde Staten op deze zaak een beslissing te ne men. Voorts wordt besloten een en ander vooraf ter Provinciale Griffie te gaan bespreken. Lj f Jtjii

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 72