Volg- num- I Afzender of voorsteller Datu m mer Korte i n h o u 122 123 124 G.H.Assink,Hoofd agent v.pol. b.d. Afd.Soest der Ned. Ver.E.H.B.O. Dir.v.Gem.werken 125 Me j.A.C.v.d.Gies- sen 126 Weth.Hilhorst 127 Weth.Hilhorst kosten van bouw, grondaankoop enz .uit lijk Maandag 5 Febr.a.s. tegemoet wori gezien. deelt mede, dat hij gedurende de maan Jan.'40 geen inkomsten genoten heeft, zendt financieel overzicht in over h« jaar 1938/'39. zendt een plan in tot verbetering van de Soesterb.straat door het aanbreng van stootranden. Begrooting bij een breedte van 56 c.1 7.300,=. Begrooting bij een breedte van 48 c,S 6.160,=. verzoekt verlenging van het aan haar verleende ziekteverlof, dat op 4 Fe- I bruari 1940 eindigt. verzoekt aan Weth.Gasillein zijn hc danigheid van Voorzitter van het Be stuur van de Stichting Soester Natuw bad de mogelijkheid te willen overwe gen of het bassin van het "tomBTSlxgtffSi JaeX natuurbad geschikt is te maken voor een ijsbaan ten behoeve van dei woners van Soesterberg. geeft een uiteenzetting omtrent de gehouden besprekingen in de Gascommis sie, met betrekking tot den bouw van een schuilkelder op het terrein van - Gasbedrijf. Spreker deelt daarbij® de, dat de Gascommissie van oordeel i' dat aan de militaire autoriteiten de vraag dient gesteld te worden of inge val van oorlog prijs gesteld wordt of behoud van een gasbedrijf en zoo ja of men dan van meening is dat een schuilkelder voor het personeel van» Gasbedrijf gebouwd moet worden. i

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 73