tffaAr*- 7 ■M y-77 v M op enz .uit ;emoet worj ide de maan ten heeft, in over h( itering vsjs aanbreng van 56 c,l van 4-8 c,I aan haar op 4 Fe- BESLISSIN G Afdeeling en No. in zijn ht m het Be at er Natuur Len overwe- jasaesxxpcw ;e maken re van dei4 brent de e Gascommis a bouw van ere in van tl b daarbij a oordeel ij Lteiten de ien of inge ld wordt of en zoo ja iat een oneel van ft rden. Het wachtgeld over Januari 1940 wordt beschikbaar gesteld Besloten wordt nadere inlichtingen te vragen omtrent de posten "Secretariaat" en "vergaderingen". Besloten wordt het plan ter goedkeuring aan Gedepu teerde Staten te zenden met verzoek een bijdrage in gevolge de Verdeelingsverordening Tertiaire wegen toe te kennen. Rekening zal dienen te worden gehou den met het aanbrengen van stootranden ter breedte van 56 centimeter. Zoodra op het verzoek een gunsti ge beschikking zal zijn ontvangen, zal den Raad het noodige crediet voor uitvoering der werken worden gevraagd Op grond van het bepaalde in artikel 37 van het Ambtenarenreglement zal aan Dr.Rupert worden gevraagd in overleg met den huisarts (Br.de Vos) van Mej.v.d. Giessen, een verklaring in te zenden, waaruit blijkt of diensthervatting al dan niet is uitgesloten. Aan Mej.v.d.Giessen wordt opgedragen zich terzake zoo spoedig mogelijk bij Dr.Rupert te vervoegen. Weth.Gasille zegt toe deze zaak in het Stichtings bestuur te zullen bespreken. ij* a/F- /k4. 4457 Aan den Commandant van het IVe Legerkorps zal de betreffende vraag gesteld worden. is Aanmerkingen

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 74