Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 128 129 1^0 131 132 Gedeputeerde Sta ten Chef Afd.Soc.Zaken. Ch. .v .Borcherding Soe sterbergsche- straat 102, Soest wethouder Gasille Bestuur school der Maria- deelen mede, dat bij den minister vaa Binnenlandsche Zaken bedenking be staat de verordening tot herclassi ficatie der gemeente voor de heffing der Personeele belasting ter verkrij ging van de koninklijke goedkeuring voor te dragen en verzoeken die ver ordening in te trekken. deelt mede, dat op 18 Januari 1940 met spoed in een krankzinnigenge sticht moest worden opgenomen Maria kortekaas, geboren 2b Juli 1912, Birkstraat 46, alhier, en verzoekt de door den vader k.n.jxortekaas te betalen bijdrage te willen bepalen. vraagt toestemming voor het aanbren gen van een houten scheidingswand met glasbezetting tusschen de garage, en de woning bij de perceelen Soestm bergschestraat 100 en 102» Be Jirecteur van Gemeentewerken brengt terzake afwijzend advies uit. deelt mede, dat de Commissie Grondbe1 drijf en uitbreidingsplan den koop prijs van den aan de birkstraat hoe! Bikenlaan gelegen grond, waarop de indertijd aan kinderdijk en Huigen ver huurde woningen staan, heeft bepaald °P 3*000,= (ƒ.1 000,= per winkel)* deelt mede, dat het zich kan vereeni gen met het voorstel om de levering van de gordijnen ten behoeve van de Mariaschool te gunnen aan de firma C.W.Veenendaal alhier.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 77