BESLISSING .nister van Lking be- Lerclassi- de heffi^ ;er verkrij- diceuring n die ven ari 1940 igenge- raen Maria 1912, verzoekt ekaas te bepalen. Afdeeling en No. Aanmerkingen Aan den Raad zal mededeeling worden gedaan van den inhoud van dit schrijven en. worden voorgesteld aan het verzoek om tot intrekking over te gaan, geen gevolg te "-even, op grond van de omstandigheid, dat een her classificatie alleszins billijk is te achten. Voorts kan het College zich niet vereenigen met het argument ;van de Ministers van Binnenlandsche Zaken en van fi nanciën, dat de geldelijke toestand van deze gemeente de voorgestelde herclassificatie niet toelaat. Aange zien het Rijk tot dusver alleen over 193^ een bijdrage fonds perdu van 13*000,= aan de gemeente heeft verstrekt, terwijl andere verleende bijdragen steeds in den vorm van rentelooze voorschotten zijn gegeven, wel ke reeds zijn of zullen v/orden terugbetaald. Ru echter aangetoond is, dat een gedeelte van de gemeente in een numeriek lagere klasse thuis hoort, mag naar de meening van het College de geldelijke toestand der ge- heente geen motief zijn de verordening niet goed te keuren, aangezien deze toestand een gevolg is van door hoogerhand genomen maatregelen (wet werkloos- heidssubsidiefonds) Aan kortekaas zal v/orden medegedeeld, dat door hem een bijdrage van 200,= per jaar in deze verpleegkos- M ten zal dienen te worden verleend. t aanbren- ngswand de garage en doester- erken vies uit. ie Crondbe' en koop raat hoek aarop de huigen ver ft bepaalü r winkel)* Overeenkomstig het advies van den Jirecteur van Ge meentewerken wordt op het verzoek afwijzend beschikt. Wethouder Hilhorst kan zich hiermede niet vereenigen en is van oordeel dat tegen inwilliging van net ver zoek geen bezwaar bestaat. [eele onderhandelingen inzake ian wethouder Gasille wordt machtiging verleend den /rijs van 3*000,aan te houden als basis bij eventu- verkoop van den grond. an vereeni levering s van de ie firma [Besloten wordt aan het Kerkbestuur van de Parochie I Jj' Ivan de onbevlekte Ontvangenis van de H.Maagd Maria te: v yL Jboestdijk, een bedrag van ƒ.240,beschikbaar te stel-, len, voor de aanschaffing van nieuwe goruijnen voor de Pariaschool, met uitzondering van de nieuw aangebouw de leslokalen. -As

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 78