Afzender of voorsteiie Datum Korte inhoud Wed. .Gteitner deelt naar aanleiding van een onder houd met wethouder Gasille meae, dat door haar op een ruiling van grond, gelegen aan den Leeuwerikweg en Alber Hahnweg niet kan worden ingegaan. Edmondt de Gneudt, Soest vraagt vergunning tot het berijden vat het ii.erkpad met een auto ten behoeve van zijn perceel. De Inspecteur van iolitie brengt hiy. omtrent rapport uit bij schrijven dd. 2 februari j.1. xa.no.h .452/4. Directeur van Ge meentewerken bericht omtrent een mogelijke verbete ring van de gemeentewoning Koningin- nelaan 125* De kosten met bijkomende werken worden begroot op 550, Ge adviseerd wordt om, voordat tot eeni- ige verbetering wordt besloten eerst te beslissen door wie van de politie agenten de woning moet worden betrok ken, teneinde met dezen te kunnen overleggen. 136 De Voorzitter. deelt mede, dat het bestuur der Enger.' daalschool verzocht heeft de aan den Soesterengweg no.2 gelegen villa 1t z.g. kasteeltje) te huren voor tijd el)" ke huisvesting van zijn school. De In specteur van het Lager Onderwijs te Amersfoort heeft telefonisch medege deeld, zich met deze tijdelijke huisves ting te kunnen vereenigen. Met h gehou deze 1p7 liet 5.K.Armbestuur der parochie van de H.familie te óoest-Zuid. verzoekt dit Armbestuur te plaatsen op de lijst, bedoeld in art.3 der Ar menwet Beslc lijst rangs kei 2 opent 138 Wethouder Gasille. deelt mede, dat de Oommissie Grondbe drijf en üitbreiaingsplan zich er meae vereenigen kan, dat de aan de Soester- bergschestraat gelegen strook, groot 120 M2 en kadastraal bekend als sec tie D.no.2293 gsd. aan G.J.üchmidt te Eaarn wordt verkocht voor ƒ.1,25 per M2. Het nader ingekomen adres van bchmiat wordt door de Commissie voor inwilliging niet vatbaar geacht. Gvere .drijf haafc

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 79