Afzender of voorsteller Korte i n h o num mer 139 140 Burgercomité van 0. en 0. te Soesterberg. Gemeente—Secreta ris 141 Directeur van Ge meentewerken vraagt vrijstelling van vermakelijk heidsbelasting voor een op 5 Februa ri 1940 te houden ontspanningsavond, deelt mede, telefonisch de mededee- ling te hebben ontvangen van den Bui-j meester der gemeente lieede dat de ambtenaar H.J.van Hal als nummer voorkomt op de voordracht van den Bai voor de betrekking van ambtenaar en controleur der steunverleening in dit gemeente. De vraag werd daarbij ge steld of bij eventueele benoeming ter stond in diensttreaing man plaats heil ben, aangezien zulks ook met de per sonen die als nummer 2 en op de voc dracht voorkomen, kan geschieden. (Van hal is arbeidscontracter biedt ter behandeling aan een verzoei om bouwvergunning, vergezeld van de noodige teekeningen en adviezen. Hoewei wordt verle* dat dienei In hel den dt terst< kingl Ge let no2 willi

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 81