Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 142 143 144 145 146 Afdeeling finan ciën Gemeentesecretaris; wethouder Gasille Afdeeling financiën Directeur van Ge meentewerken. adviseert aan de ambtenaren dezer gemeente, die in militairen dienst zijn en aan wie in verband met hun militaire inkomsten geen salaris wordt uitgekeerd, in overweging te geven hun pensioensbijdragen maande lijks vrijwillig te storten, aangeziel anders na afloop van den militairen dienst op de alsdan toekomende wedde een pensioenverhaal moet plaats vin den van 2 x 1 Q'g adviseert het College onder overleg ging van eenige circulaires van den minister van Economische Zaken betic fende de controle van den Distribut dienst deze contröle op te dragen aan het bureau voor Verificatie, in dien de kosten daaraan verbonden re delijk zijn te a ent en. In dit verband ware de kosten te via gen. naar het oordeel van den Secre taris kunnen de kosten gebracut wor den op die van den Distributiediensf en zijn de bepalingen van de tegemoe; komingsbeschikking op aie uitgaven van toepassing. vestigt er de aandacht op, dat het perceel birkstraat no.Ö nog aoor H. kinderdijk bewoond wordt, hoewel heil huurbesluit is afgeloopen. Daarom wordt voorgesteld de woning voor ee- nigen tijd wederom aan h.kinderdijk te verhuren en wel met ingang van 1 oe- cember 1939* legt over een rekening van de h.V.A: hemsche Waterleiding maatschappij voor het plaatsen van 28 brandkranei tot een bedrag van ƒ.1 .864,63 ondei opmerking dat hiervoor bij raadsbe sluit van 26 Juli 1939 slechts een crediet van ƒ.1.584,= is verleend. zendt teekeningen, inzake grondaf- stand voor verbreeding van den hoon derweg. Voorts wordt een opmerking gemaakt ten aanzien van de afschui ning van den hoek Noorderweg-Vreae- hofstraat en het eventueel opnemen van den hoorderweg in de baatbelas ting. De Commissie Openbare ..erken adviseert, alvorens tot uitvoering

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 85